ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SPRINGKASTELEN

   Praktisch

*         Het gehuurde springkasteel wordt voor U opgesteld voor 1 dag(of meer). De levering en afhaling van het springkasteel gebeurd rond het uur dat vooraf door beide partijen samen is besproken (gelieve dit door te geven bij bestelling.)

*         Eén persoon dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om een handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het springkasteel.

*         Zorg ervoor dat er geen oponthoud is bij levering. (Vb : ontruimen van garage om doorgang naar de tuin mogelijk te maken).

*         Voorzieningen : elektriciteit van 220 V, minstens 16 A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel (verlengkabel dient klaar te liggen).Indien u dit echter niet in u bezit heeft, gelieve dit dan tijdig te melden zodat wij dit voor jou kunnen voorzien,want ook deze hebben wij te huur.

*         Het springkasteel wordt indien aanwezig steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst. Indien niet mogelijk, valt de verantwoordelijkheid en de permanente controle ten laste van de huurder daar op een harde ondergrond (beton, asfalt,...) het springkasteel niet op een veilige manier kan worden verankerd/schade sneller kan toetreden.

*         Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals op onze website beschreven staat.

*      Ter info: Wij  zijn niet aanwezig op uw activiteit dus ook niet verantwoordelijk voor  ongevallen. Kijk eens na of u een burgerlijke aansprakelijkheid verzekering hebt  of een familiale verzekering u weet nooit dat deze u van pas kan komen.

*       De verhuurder kan dus in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen,schade of letsels in al zijn mogelijke opvattingen (welke zin dan ook)

 

   Gebruiksvoorwaarden  

*    De verantwoordelijke persoon, vermeld op de huurovereenkomst, ziet toe op de naleving van de hieronder vermelde voorwaarden.

*    Bij bestelling wordt u dit contract meegebracht bij levering waar alle voorwaarden op vermeld staan voor ondertekening.

*     Het aantal kinderen dat op het springkasteel toegelaten is staat  op de website     

*     De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald.
Uitzondering : bij onweer en hevige rukwinden mag U het springkasteel tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen ( niet opgeblazen kasteel tijdens regen = een  extra kostprijs die bepaald zal worden door de verhuurder naargelang de schade)

*     Om misverstanden te vermijden ; overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering (dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen) en niet als bescherming tegen regen ! Naargelang het gehuurde model bieden de overdekte kastelen een kleinere bescherming tegen de regen maar zal er mogelijk regenwater op het springgedeelte binnendringen. Klachten nadien zijn dus ongegrond !

*     Schoenen, puntige voorwerpen, dieren, het dragen van brillen,... zijn verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen ! ! !

*      Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.

*      Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om gemakkelijk op en af het springkasteel te gaan.

*      Verboden om aan de muren te hangen of erop te klimmen.

*      Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.

1/     Het springkasteel dubbel vouwen en met het onderzeil(indien aanwezig) gedeeltelijk afdekken.  ( wordt het laattijdig dubbel  gevouwen dan is dit zichtbaar door de grote hoeveelheid water die zich binnenin bevind bij regenweer)

2/      Wordt dit niet of pas gedaan voor wij aankomen dan wordt er 100 euro aangerekend  voor het drogen van de attractie  Indien het springkasteel naar een  volgende klant moet en dit door het niet nakomen van de huurvoorwaarden van de  klant waar het springkasteel stond niet mogelijk is dan dient de huurder het volledige  huurbedrag nog eens bovenop te betalen.
 Dit bedrag wordt  dan gegeven aan de gedupeerde  klant als vergoeding.

*        Bij defect tijdens de huurperiode dient U ons onmiddellijk te verwittigen, dit om het tijdsstip van het defect aan ons te bevestigen . Na vaststelling van de oorzaak van het defect door een firma gekozen door de verhuurder, zal aan u enerzijds de eventuele borg en/of een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald anderzijds de eventuele borg ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan u doorgerekend worden indien het defect te wijten is aan door u aangebrachte schade.

*        Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord. Onze standaardhuurprijzen zijn hier meestal niet van toepassing.

*        De huurder staat in voor de bewaking  van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie(in geval van akkoord verhuurder) op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

*        De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel weze. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.  

*        Gebruik van de gehuurde attractie steeds onder toezicht van één volwassene.

*        In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

*        Bij annulatie dient de helft van de huursom te worden betaald als schadevergoeding voor de verbroken huurovereenkomst.(tenzij bij slechte weersomstandigheden met akkoord van de verhuurder).

*        Springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor volwassenen !

*        Maak gebruik van een gezond verantwoordelijkheidsgevoel voor alle materiaal.
 

   Diversen

 

* In geval van geschil in verband met deze overeenkomst is alleen de handelsrechtbank van Dendermonde bevoegd..
* De huurder bevestigt alle goederen in perfecte staat te hebben ontvangen
* Opgemaakt in tweevoud; elke partij heeft een exemplaar ontvangen.

* De huurder bevestigt de overeenkomst te hebben gelezen en te tekenen voor ontvangst alsook voor akkoord.

De Verhuurder                                                                                                 De Huurder 

SpringeRaf