ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VERHUUR VAN TENTEN

SpringeRaf verbindt zich ertoe de gehuurde materialen in goede staat aan te leveren.
De huurder verbindt er zich toe het materiaal in dezelfde staat terug te bezorgen.
Alle mogelijke schade dient door de huurder volledig vergoed te worden.

 

1. Afsluiten van het huurcontract
1.1. Na gesprek wordt door de verhuurder een offerte opgesteld. Deze blijft 1 maand geldig met de opschortende voorwaarde dat het materiaal inmiddels niet verhuurd is.
1.2. De reservatie van het te huren materiaal ligt pas definitief vast na betalen van het voorschot a rato voor 50% van de totale huursom.
1.3. De overige 50% is contant te voldoen bij aankomst en voor de plaatsing.(indien geen voorschot, het volledige bedrag in cash)
1.4. Bij annulering verliest de huurder zijn voorschot.
(tenzij anders afgesproken,op papier)

 

2. Plaatsing
2.1. De huurder of een door hem aangeduide persoon dient op de overeengekomen dag aanwezig te zijn met 2 personen om een handje toe te steken en om de juiste standplaats aan te duiden waar het materiaal opgebouwd dient te worden. Eenmaal de opbouw begonnen, zal de standplaats niet meer gewijzigd worden tenzij de verhuurder er uitdrukkelijk mee instemt en er bijkomende kosten overeengekomen en betaald worden. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval dat de huurder of de door hem aangeduide persoon een foute locatie heeft bepaald.
2.2. De verhuurder is niet verplicht andere werken uit te voeren dan het plaatsen van het door hem verhuurde materiaal.
2.3. Bij het aanduiden van de juiste standplaats is de huurder of de door hem aangeduide persoon verplicht de verhuurder in te lichten over mogelijke ondergrondse niet zichtbare leidingen, putten of putdeksels, vloerplaten of andere zaken, de plaats ervan nauwkeurig en duidelijk markeren, die beschadigd zouden kunnen worden bij het slaan van de grondpinnen. Alle eventuele kosten tengevolge van beschadigingen op plaatsen die niet door de huurder gemarkeerd werden, zullen ten laste van de huurder zijn. 
2.4. De huurder zal er voor zorgen dat er geen voertuigen rijden op de plaats of in de onmiddellijke nabijheid van de standplaats van de tent vanaf het begin van de opbouw tot aan het volledig verwijderen na afbraak van het geleverde materiaal.
2.5. De huurder is eraan gehouden de verhuurder vrije toegang tot het terrein te verlenen met alle materiaal en
transportmiddelen die de verhuurder nodig acht, zowel voor opbouw en de afbraak alsook wanneer de verhuurder het nodig acht de veiligheid van de installatie te controleren bvb in geval van hevige windstoten.
2.6. De huurder is in voorkomend geval verplicht te zorgen voor de nodige vergunningen voor het organiseren van het evenement en voor het plaatsen van het materiaal, bijvoorbeeld op een openbare plaats of een privaat terrein dat hem niet toebehoort en zal de kosten daarvan dragen.
2.7. De huurder is verantwoordelijk voor het materiaal in geval van diefstal of vandalisme vanaf het moment dat het wordt aangeleverd totdat het wordt opgehaald.
2.8. De verhuurder is ontslagen van elke schadevergoeding voor het geval het evenement niet kan doorgaan door heirkracht, storm, natuurramp, wateroverlast, oproer, staking, ziekte, stroompanne of een verbod van de overheid het evenement te organiseren. Ook voor het geval de verhuurder in de onmogelijkheid verkeert de overeengekomen diensten te leveren vanwege heirkracht door bvb ziekte, ernstige schade bij een vorig evenement, beslagname is de verhuurder ontslagen van elke schadevergoeding.
2.9. Het geleverde materiaal moet tegen het overeengekomen moment van ophaling beschikbaar zijn, de tent helemaal ontruimd, het overige materiaal gereinigd. Het terrein dient bereikbaar te zijn om het vlot ontruimen mogelijk te maken.
2.10. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of nadelige gevolgen ten gevolge van 
weersomstandigheden. De huurder dient daar rekening mee te houden.

 

3. Onderhoud tijdens de verhuurperiode
3.1. Verhuurder en huurder zullen voorafgaand aan de plaatsing de weerberichten en vooral stormwaarschuwingen volgen. De verhuurder heeft het recht om bij ongunstige weersomstandigheden en bij opkomen onweer af te zien van plaatsing of de tent neer te leggen voor de duur van de ongunstige weersomstandigheden. De huurder is verplicht de verhuurder bij dreigend onweer onverwijld telefonisch te verwittigen.
3.2. De verhuurder zal de huurder tonen hoe hij bij naderende hevige wind van meer dan 60 km/uur of storm boven windkracht 4 de tent kan neerleggen om de schade te voorkomen. De huurder is ertoe gehouden dat te doen in het bijzonder wanneer de verhuurder in de onmogelijkheid verkeerd om tijdig ter plaatse te komen. Wanneer de huurder nalaat dat te doen, staat hij in voor de vergoeding van eventuele schade.
3.3.In geval van sneeuwval dient de huurder sneeuwophoping op de tent tegen te gaan door hetzij de sneeuw mechanisch te verwijderend zonder het tentzeil te beschadigen, hetzij door de tent te verwarmen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient hij de tent onverwijld neer te laten.
3.4. De verhuurder heeft niet het recht gaten te boren in zeilen of tentpalen, ze te schilderen, te beplakken of op andere wijze te beschadigen. Alle opzettelijke of onopzettelijke beschadigingen zullen aan de huurder aangerekend worden. Wat betreft de tent zal de nieuwprijs aangerekend worden. Daarbij moet bedacht worden dat een tent met lappen erop nauwelijks nog verhuurbaar is. De huurder zal desgevallend op voorhand aan de verhuurder vragen op welke wijze hij verlichting of versiering kan aanbrengen
3.5. In geval van geheel of gedeeltelijke instorting van ons materiaal door niet naleving of onvoldoende naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder.
3.6. Om beschadiging te voorkomen, is het ten strengste verboden in de tent te bakken of te braden of vuurkorven of toortsen aan te steken. Verwarmingstoestellen mogen enkel met toestemming van de verhuurder geplaatst worden en dienen de gehele periode op veilige afstand van de wanden gehouden te worden. De huurder blijft immers verantwoordelijk voor eventuele schade.

 

4. Verzekeringen
4.1. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of kwetsuren die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materiaal in alle mogelijke opvattingen.
4.2. De huurder doet er goed aan een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te nemen voor de duur dat de tent bij hem opgesteld staat.
4.3. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel bij de huurder of derden die zich tijdens de opbouw of de afbraak in of te dicht bij de tent bevinden.
4.4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor verwondingen of schade aan of veroorzaakt door onbezoldigde vrijwilligers, die door de huurder zijn aangetrokken.
4.5. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade veroorzaakt door heirkracht, door de huurder of door derden.

 

5. Diversen
5.1. In geval van vernietiging van het contract verliest de huurder het betaalde voorschot.
5.2. In geval van geschil in verband met deze overeenkomst is alleen de handelsrechtbank van Dendermonde bevoegd.
5.3. De huurder bevestigt onderhavige overeenkomst te hebben gelezen en te tekenen voor ontvangst in goede staat alsook voor akkoord.
5.4. Opgemaakt in tweevoud; elke partij heeft een exemplaar ontvangen.


De Verhuurder                                                                                          De huurder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis Offerte aanvragen

Vul a.u.b. onderstaande informatie in:

Contacteer ons

Contact

SPRINGERAF
Steenweg naar Oudegem 52
9308 Gijzegem (Aalst)

Ondernemingsnr. : BE0598.882.255

Bankgegevens:
IBAN: BE24 0017 4973 8338
BIC: GEBABEBB

0474 567 993

© 2021 Alle rechten voorbehouden.

SPRINGERAF